Kodeks Postępowania

W ramach Rejestru Przejrzystości EU Polska Fundacja Morska zobowiązała się do przestrzegania Kodeksu Postępowania.

W stosunkach z instytucjami UE oraz ich członkami, urzędnikami i innymi pracownikami Polska Fundacja Morska i jej prawni przedstawiciele:

  1. zawsze podają nazwisko i, we właściwych przypadkach, numer rejestracyjny oraz nazwę podmiotu lub podmiotów, dla których pracują lub które reprezentują; oświadczają, jakie interesy, cele lub zamiary promują, a w stosownych przypadkach określają, jakich klientów lub członków reprezentują;

  2. nie uzyskują ani nie próbują uzyskać informacji lub decyzji w nieuczciwy sposób lub za pomocą niewłaściwego nacisku lub niewłaściwego postępowania;

  3. w stosunkach z osobami trzecimi nie powołują się na żadne formalne związki z Unią Europejską lub jakąkolwiek instytucją unijną i nie przedstawiają skutków wpisu do rejestru w taki sposób, by wprowadzić w błąd osoby trzecie, urzędników lub innych pracowników Unii Europejskiej, ani nie posługują się logo instytucji UE bez uzyskania na to wyraźnej zgody;

  4. dbają o to, aby informacje, jakich udzielają przy wpisie do rejestru, a następnie w ramach swojej działalności podlegającej wpisowi do rejestru, były, wedle ich najlepszej wiedzy, pełne, aktualne i niewprowadzające w błąd; przyjmują, że dostarczone informacje podlegają przeglądowi i zgadzają się na współpracę w odniesieniu do wniosków administracji o informacje uzupełniające lub o aktualizację;

  5. nie sprzedają osobom trzecim kopii dokumentów otrzymanych od instytucji UE;

  6. zasadniczo przestrzegają wszystkich przepisów, kodeksów i dobrych wzorców zarządzania ustanowionych przez instytucje Unii oraz unikają utrudniania ich wdrażania i stosowania;

  7. nie nakłaniają członków instytucji Unii Europejskiej, urzędników lub innych pracowników Unii Europejskiej, asystentów ani stażystów tych członków do naruszania przepisów i zasad postępowania, jakim osoby te podlegają;

  8. jeżeli zatrudniają byłych urzędników lub innych byłych pracowników Unii Europejskiej, byłych asystentów lub byłych stażystów członków instytucji UE, przestrzegają spoczywającego na tych osobach obowiązku stosowania się do przepisów i wymogów dotyczących poufności, jakim podlegają;

  9. uzyskują wcześniejszą zgodę danego posła lub posłów do Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wszelkich stosunków umownych lub zatrudnienia wszelkich osób znajdujących się w otoczeniu posła;

  10. przestrzegają wszelkich przepisów dotyczących praw i obowiązków byłych posłów do Parlamentu Europejskiego i byłych członków Komisji Europejskiej;

  11. informują wszelkie reprezentowane przez siebie osoby o spoczywających na nich obowiązkach w stosunku do instytucji UE;

Aby powiadomić wspólny sekretariat rejestru służącego przejrzystości (JTRS) o ewentualnym naruszeniu przepisów tego kodeksu, proszę przejść do strony Powiadomienia i skargi.